Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci s názvem Dopravně - urbanistická studie návratu tramvajové dopravy na Václavské náměstí v Praze vypracoval samostatně. Při zpracování zadaného tématu jsem čerpal pouze z podkladů uvedených v seznamu použité literatury.

Vzhledem k tomu, že tato práce obsahuje některá data a informace, které mi byly jako autorovi poskytnuty pouze za účelem zpracování tohoto tématu, odpírám automaticky udělit souhlas s užitím tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V případě zájmu o šíření některých pasáží práce je nutná konzultace s autorem.

Ing. Martin Šubrt

V Praze dne 29. září 2003.